ЛАБКО ЕООД

Новини

Едно от най-новите направления в дейността на фирмата е продажбата на ветеринарно- диагностични китове. Тези продукти позволяват бърза и точна диагностика на едни от най-разпространените инфекциозни болести по домашните животни. Продуктовата ни листа включва над 140 вида диагностични теста - ELISA китове, реагенти за имунофлуоресцентни анализи, имунохроматографски китове (стрипове за полеви тестове), приложими при преживни животни, прасета, коне, зайци и риба. Спектърът на диагностицираните болестотворни причинители е изключително голям: вируси Rota, Corona, BHV1, BVDV, BRSV и други; ентеротоксични щамове на Е. coli; бактерии Clostridium botulium, Clostridium perfringens, Coxileria burnetii, Mycoplazma bovis и други; Cryptospodium parvum както и други протозои. Предлагат се както китове за диагностика на един причинител, така и комбинирани китове за едновременно определяне на до пет причинителя.

Бързите едностъпкови имунохроматографски тестове ползват една сравнително нова технология в имунодетекцията, която не изисква допълнителни реактиви или оборудване, а резултатът се получава в рамките на 10 минути. Те са изключително лесни за употреба, дори в полеви условия. Пробата се разтваря в епруветка с буфер, в който се поставя диагностичната лента, върху която е имобилизирано моноклонално антитяло срещу съответния вирус, бактерия или друг причинител. При наличие на търсения антиген в пробата, сигналът се появява като червено-кафява линия в долната част на лентата след около 10 минути. За да бъде валиден теста, трябва да се визуализира и втора (контролна) линия, която се появява в горната част на лентата.

Ентеротоксимията е заболяване по домашните животни, което протича остро и обикновено има летален изход. Причинява се от токсиногенните типове A, B, C, D и Е на бактерията Clostridium perfringens, групирани в зависимост от четирите основни токсина, които те продуцират – alfa, beta, epsilon и iota. Разработените тестове за бърза детекция на alfa или epsilon токсина, дават възможност за надеждно токсинотипиране и информация за степента на размножаване на бактерията. С бързите диагностични тестове могат да се получат данни както за наличието, така и за числеността на болестотворния причинител. Китът за Clostridium perfringens дава резултат при 10 на 6-та степен, 10 на 7 степен, 10 на 8 степен, или 10 на 9 степен колонии, формиращи единици на грам изследван материал.