Ветеринарни китове - ЛАБКО
Ветеринарни китове

Ветеринарно-диагностични китове за диагностика на болести по животните

Ветеринарно-диагностични китове на Bio-X Diagnostics S.A. позволяват бърза и точна диагностика на едни от най-разпространените инфекциозни болести по домашните животни. Продуктовата листа на Bio-X Diagnostics S.A включва над 140 вида диагностикуми – ELISA китове, реагенти за имунофлуоресцентни анализи, имунохроматографски китове (стрипове за полеви тестове), приложими при преживни животни, прасета, коне, зайци и риба. Спектърът на диагностицираните болестотворни причинители е изключително голям: вируси Rota, Corona, BHV1, BVDV, BRSV и други; ентеротоксични щамове на Е. coli; бактерии Clostridium botulium, Clostridium perfringens, Coxileria burnetii, Mycoplazma bovis и други; Cryptospodium parvum както и други протозои. Предлагат се както китове за диагностика на един причинител, така и комбинирани китове за едновременно определяне на до пет причинителя.

Имунохроматографски тестове

Бързите едностъпкови имунохроматографски тестове ползват една сравнително нова технология в имунодетекцията, която не изисква допълнителни реактиви или оборудване, а резултатът се получава в рамките на 10 минути. Те са изключително лесни за употреба, дори в полеви условия. Пробата се разтваря в епруветка с буфер, в който се поставя диагностичната лента, върху която е имобилизирано моноклонално антитяло срещу съответния вирус, бактерия или друг причинител. При наличие на търсения антиген в пробата, сигналът се появява като червено-кафява линия в долната част на лентата след около 10 минути. За да бъде валиден теста, трябва да се визуализира и втора (контролна) линия, която се появява в горната част на лентата.

Ентеротоксимията е заболяване по домашните животни, което протича остро и обикновено има летален изход. Причинява се от токсиногенните типове A, B, C, D и Е на бактерията Clostridium perfringens, групирани в зависимост от четирите основни токсина, които те продуцират – alfa, beta, epsilon и iota. Разработените тестове за бърза детекция на alfa или epsilon токсина, дават възможност за надеждно токсинотипиране и информация за степента на размножаване на бактерията. С бързите диагностични тестове могат да се получат данни както за наличието, така и за числеността на болестотворния причинител. Китът за Clostridium perfringens дава резултат при 10 на 6-та степен, 10 на 7 степен, 10 на 8 степен, или 10 на 9 степен колонии, формиращи единици на грам изследван материал.

ELISA тестове за определяне на няколко причинителя на заболявания

Разработени са редица нови комбинирани ELISA тестове, за едновременно определяне на няколко причинителя като например: Multiscreen AgELISA Piglet digestive с к.н. BIO K 362/2 за откриване на E.coli F4, F5, F18, F41; Multiscreen AgELISA Piglet digestive с к.н. BIO K 363/2 за антигенна дигностика на Rotavirus, E.coli F4, F18 и Сryptosporidium; Multiscreen AgELISA Calf digestive с к.н. BIO K 366/2 за антигенна диагностика на Rotavirus, Coronavirus, E.coli CS31A, Cryptosporidium. Multiscreen AbELISA Calf precolostral с к.н. BIO K 367/2 за серум диагностика на Neospora caninum and BVDV.

За повече информация влезте в сайта на Bio-X Diagnostics S.A. или се обадете на ЛАБКО ЕООД.